Home / Acció Sindical / Láctalis trasllada producció i despedix treballadors, a pesar dels seus beneficis…

Láctalis trasllada producció i despedix treballadors, a pesar dels seus beneficis…

Nota de premsa del

Sindicat d’Alimentació, Hosteleria i Comerç de València.
EN PLENA CRISI, ENCARA AMB BENEFICIS,  POLÍTICA DE

DESCENTRALITZACIÓ.

Indústries Làcties de València, pertanyent al Grup Láctalis, va notificar el 27 de

setembre per mitjà d’una reunió ordinària, amb el comité d’empresa, la intenció de traslladar les dos úniques línies en

planta d’envasament minibrik 200ml, a Puleva, Granada (adquirida al març del 2010), amb el conseqüent ajust de personal de

plantilla, entre 14 i 16 acomiadaments, superant un 10% de la plantilla, els quals percebrien la indemnització de 45 dies per

any treballat, a excepció de les prejubilacions, oferint també la possibilitat de traslladar treballadors a la planta de

Guadalajara.

Açò ha motivat concentracions en la porta de la fàbrica afectada,

convocades per la secció sindical de CGT integrant del comité d’empresa, en senyal de protesta, que mantenen no haver-hi

suficients motius per al trasllat de les línies, que han funcionat bàsicament tot l’any de forma continuada, i no han

constatat de manera formal, cap pèrdua econòmica, deixant entreveure que el trasllat s’està duent a terme amb l’objectiu

d’augmentar encara més els beneficis del grup, afegint major capacitat de producció a una altra planta, sense tindre en

compte el sacrifici que suposa per a això, a la fàbrica de València.

Els acomiadaments s’han fet efectius amb

caràcter de “improcedent”, sense una altra alternativa, com la de continuar treballant per al grup a Guadalajara. Tenint en

compte la política de descentralització, hi ha la possibilitat que amb el temps, traslladen les dos línies d’envasament

restants, format botella de 1L i 200ml, a una altra planta de major conveniència, aprofitant la baixa productivitat d’ambdós

línies, en els mesos d’hivern. Per això, els membres del comité, pertanyents a CGT, sol·licitem a la Direcció de l’empresa

el dia 29 de novembre, que reconsiderara negociar les condicions dels acomiadaments i prejubilacions. A la qual cosa hem

obtingut per resposta: “perfectament podríem al·legar causes objectives i aconseguir una indemnització no superior a 20 dies

i per a acabar pagant 30 dies per any treballat”. Totalment inacceptable, ja que el grup Láctalis, ha adquirit en este últim

any, a més de Puleva (630 milions d’euros), Forlasa per la que ha desembossat prop de 200 milions d’euros, i actualment,

està licitant amb 1300 milions d’euros, per Yoplait, França.


Sindicat d’Alimentació, Hostaleria

i Comerç.
CGT-València
València 13-12-10
———————————————-

EN

PLENA CRISIS, AÚN CON BENEFICIOS, POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN.

Nota de prensa del Sindicato de Alimentación,

Hosteleria y Comercio de Valencia.

Industrias Lácteas de Valencia, perteneciente al Grupo Láctalis, notificó el 27

de septiembre por medio de una reunión ordinaria, con el comité de empresa, la intención de trasladar las dos únicas líneas

en planta de envasado minibrik 200ml, a Puleva, Granada (adquirida en marzo de 2010), con el consecuente ajuste de personal

de plantilla, entre 14 y 16 despidos, superando un 10% de la plantilla, los cuales percibirían la indemnización de 45 días

por año trabajado, a excepción de las prejubilaciones, ofertando también la posibilidad de trasladar trabajadores a la planta

de Guadalajara.

Esto ha motivado concentraciones en la puerta de la fábrica afectada, convocadas por la sección

sindical de CGT integrante del comité de empresa, en señal de protesta, que mantienen no haber suficientes motivos para el

traslado de las líneas, que han funcionado básicamente todo el año de forma continuada, y no han constatado de manera formal,

pérdida económica alguna, dejando entrever que el traslado se está llevando a cabo con el objetivo de aumentar aún más los

beneficios del grupo, añadiendo mayor capacidad de producción a otra planta, sin tener en cuenta el sacrificio que supone

para ello, a la fábrica de Valencia. Los despidos se han hecho efectivos con carácter de “improcedente”, sin otra

alternativa, como la de continuar trabajando para el grupo en Guadalajara. Teniendo en cuenta la política de

descentralización, cabe la posibilidad de que con el tiempo, trasladen las dos líneas de envasado restantes, formato botella

de 1L y 200ml, a otra planta de mayor conveniencia, aprovechando la baja productividad de ambas líneas, en los meses de

invierno. Por ello, los miembros del comité, pertenecientes a CGT, solicitamos a la Dirección de la empresa el día 29 de

noviembre, que reconsiderara negociar las condiciones de los despidos y prejubilaciones. A lo cual hemos obtenido por

respuesta: “perfectamente podríamos alegar causas objetivas y conseguir una indemnización no superior a 20 días y para

acabar pagando 30 días por año trabajado”. Algo totalmente inaceptable, ya que el grupo Láctalis, ha adquirido en este último

año, además de Puleva (630 millones de euros), Forlasa por la que ha desembolsado cerca de 200 millones de euros, y

actualmente, está pujando con 1300 millones de euros, por Yoplait, Francia.

Sindicato de Alimentación, Hosteleria

y Comercio.
CGT-Valencia
Valencia 13-12-10